چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

:

صفحات :همه اسناداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو (پنجره جدید) استفاده کنید.باز کردن منوباز کردن منو

این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار و به منظور ذخیره صفحاتی که در این سایت ایجاد می‌شوند، استفاده خواهد شد.

دسترسی سریع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
222.aspx
  
07/02/1435 11:29سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
AgancyRequest.aspx
  
13/01/1432 16:41حسین حقیقت ثابتسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
AgentRequestHaghighi.aspx
  
05/12/1433 16:56آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
AgentRequestHoghooghi.aspx
  
05/12/1433 16:55آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
AssistRequest.aspx
  
12/12/1433 16:06سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
CustomersSurvey.aspx
  
23/06/1433 16:16سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
default.aspx
  
15/05/1438 13:49محسن بختیاریمحسن بختیاریhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/GnCo_WelcomeSplash.aspx
default_16june.aspx
  
05/07/1431 13:48سلین سرکیسیانvarand ghazarianصفحه اصلی سایت گستره‌نگار
default1.aspx
  
16/03/1433 17:27سلین سرکیسیانصفحه خوش آمدگویی
default2.aspx
  
29/08/1432 16:33Edwin Hakopian
default3.aspx
  
29/08/1432 16:45Edwin Hakopianvarand ghazarianhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/GnCo_WelcomeSplash.aspx
FAQ.aspx
  
06/06/1431 10:47varand ghazarianvarand ghazarianhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
Message.aspx
  
28/11/1433 15:27آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
microsoftserversspecialsale.aspx
  
28/06/1433 11:52سلین سرکیسیانحسین حقیقت ثابتصفحه ویژه رویدادها
NewsArchive.aspx
  
30/05/1431 15:03varand ghazarianvarand ghazarianhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
selin.aspxselin.aspx
تحویل گرفته شده توسط: سلین سرکیسیان
  
14/06/1433 16:07سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانسلین سرکیسیانصفحه اصلی سایت گستره‌نگار 16ژوئن
TestEPay.aspx
  
08/01/1434 13:22ادوین هاکوپیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
TestHitCounter.aspxTestHitCounter.aspx
تحویل گرفته شده توسط: سلین سرکیسیان
  
29/05/1432 17:31سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانسلین سرکیسیانصفحه جزء وب خالی