Data View Web Parts! Heaven or Hell

در این مطلب یک مثال عملی استفاده از DVWP آورده می‌شود. ضمن این مثال نقاط قوت و ضعف آن و راه‌کارهایی برای استفاده‌ی مناسب‌تر بررسی می‌شود. صورت مسئله برای ثبت و بررسی اطلاعات کاربرگ‌ها سیستمی […]

Data View Web Parts! Heaven or Hell ادامه مطلب »